Hanuman Chalisa Gujarati

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Hanuman Chalisa in Gujarati with lyrics given below.

શ્રી હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી Hanuman Chalisa Gujarati

॥ દોહા ॥

શ્રી ગુરુ ચરન સરોજ રજ, નિજ મનુ મુકુર સુધારી ।
બરનઉ રઘુબર બિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ ચારી ॥

બુદ્ધિહીન તનુ જાનિકે, સુમિરૌ પવન કુમાર ।
બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી, હરહુ કલેસ બિકાર ॥

॥ ચૌપાઈ ॥

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર ।
જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥०१॥

રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા ।
અંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥०२॥

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥०३॥

કંચન બરન બિરાજ સુબેસા ।
કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ॥०४॥

હાથ બજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજૈ ।
કાંધે મુંજ જનેઉ સાજૈ ॥०५॥

સંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥०६॥

બિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥०७॥

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥०८॥

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિ દિખાવા ।
બિકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા ॥०९॥

ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ॥१०॥

લાયે સંજીવન લખન જિયાએ ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥११॥

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ ।
તુમ મમ પ્રિય ભરતહી સમ ભાઈ ॥१२॥

સહસ બદન તુમ્હરો જસ ગાવે ।
અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥१३॥

સનકાદિક બ્રમ્હાદિ મુનીસા ।
નારદ સારળ સહીત અહીસા ॥१४॥

જમ કુબેર દિગપાલ જાહાં તે ।
કબિ કોબિદ કહી સકે કહાં તે ॥१५॥

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ॥१६॥

તુમ્હરો મંત્ર વિભીષન માના ।
લંકેસ્વર ભયે સબ જગ જાના ॥१७॥

જગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનુ ।
લીલ્યો તાહી મધુર ફલ જાનુ ॥१८॥

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખ માહી ।
જલધિ લાંઘી ગયે અચરજ નાહી ॥१९॥

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥२०॥

રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન આદન્યા બિનુ પૈસારે ॥२१॥

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના ।
તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડરના ॥२२॥

આપન તેજ સમ્હારો આપૈ ।
તીનોં લોક હાંક તેં કાપે ॥२३॥

ભૂત પિસાચ નિકટ નહિ આવૈ ।
મહાબીર જબ નામ સુનાવૈ ॥२४॥

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા ।
જપત નિરંતર હનુમત બિરા ॥२५॥

સંકટ તે હનુમાન છુડાવૈ ।
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ॥२६॥

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।
તીન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥२७॥

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવૈ ।
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવૈ ॥२८॥

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥२९॥

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકનંદન રામ દુલારે ॥३०॥

અષ્ટ સિદ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા ।
અસ બર દીન જાનકી માતા ॥३१॥

રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥३२॥

તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવૈ ।
જનમ જનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ ॥३३॥

અંત કાલ રઘુબર પૂર જાઈ ।
જહાં જનમ હરિ ભક્ત કહાઈ ॥३४॥

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરઈ ।
હનુમત સેહી સર્બ સુખ કરઈ ॥३५॥

સંકટ કટૈ મિટૈ સબ પીરા ।
જો સુમીરૈ હનુમત બલબીરા ॥३६॥

જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરહુ ગુરુદેવ કી નાઈ ॥३७॥

જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।
છૂટહિ બંદી મહા સુખ હોઈ ॥३८॥

જો યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીસા ॥३९॥

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥४०॥

॥ દોહા ॥

પવનતનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૃપ ।
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ॥

॥ જય-ઘોષ ॥

બોલ બજરંગબળી કી જય ।
પવન પુત્ર હનુમાન કી જય ॥

Today i post Shree Hanuman chalisa Gujrati lyrics.

Hanuman Chalisa Gujarati Download

Hanuman Chalisa Gujarati

Hanuman Chalisa Gujarati

Leave a Comment